// Të jesh agjent

How to be an agent of Bullvet?

// Duhet të jetë një entitet legjitim i tregut i cili ka një rëndësi të caktuar në industrinë e mjekësisë veterinare dhe ka fituar licencë importi.

// Kopjet e licencës së biznesit dhe pasaportës personale duhet të sigurohen për shkak të politikës së Bullvet kur shitësi ynë bën një kërkesë për ju.

// Please contact us to request a product catalogue or refer to https://www.bullvet.com/veterinary-drugs;

// Ju lutemi tregoni qartë sasinë e secilit artikull që mund të porosisni (p.sh. injeksion me vitaminë C 10%, 100ml / 5000 shishe).

// Ju lutemi thoni nëse vendit ose rajonit tuaj i duhet regjistrimi i dosjeve dhe inspektimi i fabrikës.

bullvet.14

Where there are animals, there is Bullvet.

                                                                               Dr.Wu - CEO of Bullvet